لاستیک Competus AT

 

طراحی ویژه لاستیک COMPETUS AT با چنگک های مربعی روی شانه های تایر حداکثر قدرت در جاده های گلی، خاکی و برفی به راننده های شاسی ماشین های  4WD ON/OFF ROAD  را میدهد.

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.